THAILAND HR FORUM 2018
HR Challenges: Agile Human Capital Towards Business Transformation
17-18 July 2018

Venue

Centara Grand at Central Plaza Ladprao

The Speakers
Agenda
A1 (13:30-15:00)
B1 (13:30-15:00)
C1 (13:30-15:00)
D1 (13:30-15:00)

How to Make the Whole Organization Agile
- Ways to create an agile organization
- Talent management as the beating heart of an agile organization
- Case Study
การนำแนวคิด Agile มาใช้นั้นมีมานานพอสมควรแต่จะพบว่าเป็นการนำมาใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร แต่การนำแนวคิด Agile มาใช้กับทั้งองค์กรนั้นยังเป็นแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีความน่าสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก หัวข้อ How to Make the Whole Organization Agile เป็นการนำเสนอการนำแนวคิด Agile มาใช้ทั้งองค์กรเพื่อให้เกิด Agile Organization โดยนำเสนอผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานวิจัย และกรณีศึกษาทั่วโลกที่น่าสนใจ

Speaker:
ดร.จาชชัว แพส
Digital Transformation Director
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Agile Scrum and Sprint for Innovation
- Agile manifesto: Agile is eating HROD
- Copernican revolution in HROD: HROD goes Agile-lite
- How to apply agile, scrum, sprint to inno team

“Agile and Scrum” แนวคิดการทำงานขององค์กรที่ต้องการความคล่องตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล แต่ในวันนี้หากองค์กรใดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการทำงานตามลำดับขั้นแบบดั้งเดิม (Waterfall Process) ก็คงมีแนวโน้มที่จะตกขบวนการแข่งขัน “Agile” หรือ “Scrum” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่ม Tech Company โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Startup แต่ในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ต่างมุ่งใช้รูปแบบการทำงานเช่นนี้จากเดิมที่ “Agile” หรือ “Scrum” เป็นแนวคิดในการทำงานที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะโลกทุกวันนี้เรียกร้อง “พลังสร้างสรรค์” “นวัตกรรม” “ความคล่องตัวและรวดเร็ว” เราขอเชิญท่านมาพบกับทีมวิทยากรทั้งผู้ทรงความรู้ด้านวิชาการและทีมปฏิบัติการมืออาชีพที่จะนำท่านไปเรียนรู้ การใช้แนวคิด Agile Scrum and Sprint เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Speaker:
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงานวิจัย HROD in the New S-Curve Industry

Leadership in an Age of Digital Disruption
- Redefining leadership for a digital age
- Digital disruption demands agile leaders
- How to transform managers to leaders in the 21st Century
- Changing leadership skills and behaviors to create an agile organization
ผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ตอบสนองต่อโลกในศตวรรษที่ 21 คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่โลกเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังดิจิทัล ผู้นำยิ่งต้องมีทั้งทักษะและพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน มากยิ่งขึ้น การก้าวผ่านจากการเป็นผู้จัดการไปสู่การเป็นผู้นำมีความท้าทายในระดับหนึ่ง หากแต่การก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 นั้นท้าทายกว่ามาก ท่านจะได้เรียนรู้การก้าวไปสู่การเป็นผู้ที่มี ผู้นำและ แนวทางในการพัฒนา ทักษะและพฤติกรรม ที่สอดรับต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization จากหัวข้อการเสวนานี้ โดยการแลกเปลี่ยน แบ่งบันประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรมากความสามารถ
Panel Discussion:
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ Country Head Public Affairs , Grab
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.มาลี กรุ๊ป จำกัด
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีจันทร์โอสถ
คุณทิวา ยอร์ค CEO Kaidee.com

Disruptive Economy : the New Normal for Talent Management and Workforce Planning
- Talent management yrends for 2018 and beyond
- Why is talent management important for business agility?
- How to manage "Gig" workers
โลกที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) การดำเนินกิจกรรมขององค์กรจึงมุ่งไปสู่ ด้วยการมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง การตัดสินใจที่รวดเร็วแต่รอบครอบ คนทำงาน ในยุคแห่ง Disruptive Economy จึงตั้งปรับตัวจากการเป็น Skill Worker ไปสู่ การเป็นTalent ที่พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง (Change) และมีการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) ในขณะที่องค์กรต้องรับมือกับการจ้างงานในรูปแบบของ Gig Economy ที่คนเก่งจะไม่ยึดโยงอยู่กับองค์กร อย่างนั้นแล้ว คุณควรมาร่วมหาคำตอบร่วมกันว่าในวันนี้และในอนาคตจะจัดการกับ "Gig" Workers อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ต่อองค์กรที่ดีเยี่ยม
Speaker:
ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

09.00-09.30   Agile Human Capital Towards Business Transformation

 • HR Trends Survey by PMAT - What’s now and what’s next in Transforming HR
 • Agile  human capital with organizational needs
 • Building an agile organization begins with agile HR

นำเสนอผลการสำรวจ HR Trends Survey by PMAT และภาพรวมของงาน HR FORUM 2018 - HR Challenges: Agile  Human Capital Towards Business Transformationโดยกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ท้าทายการทำงานของ HR และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นความท้าทายที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นต่อวิชาชีพ HR  และประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization มาใช้เพื่อปรับโครงสร้างองค์กร และปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้สอดรับต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกในอนาคต รวมทั้งบทบาทสำคัญของคน HR ที่จะผลักดันให้เกิด Agile Organization

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา  
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


09.30-10.00  Business Agility in a Changing World

 • Make business agility a key corporate growth and substance
 • Business agility in digital ecosystem and Thailand 4.0
 • Your strategy doesn't matter if you lack business agility

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


10.30-11.45   Voice of CEO: HR Challenges in CEO Perspective

 • HR challenges in CEO perspective
 • What does business need from HR?
 • HR as a driver for organizational innovation and profitable growth

คุณศุภจี  สุธรรมพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)


11.45-12.30    Design Thinking for HR Innovators: What, How and Why

 • Design thinking: New applications for HR
 • The ultimate guide to design thinking for human resources
 • Why should your HR department embrace design thinking?
 • Case study: Top companies using design thinking in HR analytics

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
Team Lead, Express Solutions / Innovation Lab,  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

How to Make the Whole Organization Agile
- Ways to create an agile organization
- Talent management as the beating heart of an agile organization
- Case Study
การนำแนวคิด Agile มาใช้นั้นมีมานานพอสมควรแต่จะพบว่าเป็นการนำมาใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร แต่การนำแนวคิด Agile มาใช้กับทั้งองค์กรนั้นยังเป็นแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีความน่าสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก หัวข้อ How to Make the Whole Organization Agile เป็นการนำเสนอการนำแนวคิด Agile มาใช้ทั้งองค์กรเพื่อให้เกิด Agile Organization โดยนำเสนอผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานวิจัย และกรณีศึกษาทั่วโลกที่น่าสนใจ
Speaker:
คุณศานิตย์ ภู่บุปผา
Performance Accelerator Director, Buiding Product and Distributor Business, SCG Cement-Building Materials Company Limited

Agile Scrum and Sprint for Innovation
- Agile manifesto: Agile is eating HROD
- Copernican revolution in HROD: HROD goes Agile-lite
- How to apply agile, scrum, sprint to inno team
“Agile and Scrum” แนวคิดการทำงานขององค์กรที่ต้องการความคล่องตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล แต่ในวันนี้หากองค์กรใดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการทำงานตามลำดับขั้นแบบดั้งเดิม (Waterfall Process) ก็คงมีแนวโน้มที่จะตกขบวนการแข่งขัน “Agile” หรือ “Scrum” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่ม Tech Company โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Startup แต่ในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ต่างมุ่งใช้รูปแบบการทำงานเช่นนี้จากเดิมที่ “Agile” หรือ “Scrum” เป็นแนวคิดในการทำงานที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะโลกทุกวันนี้เรียกร้อง “พลังสร้างสรรค์” “นวัตกรรม” “ความคล่องตัวและรวดเร็ว” เราขอเชิญท่านมาพบกับทีมวิทยากรทั้งผู้ทรงความรู้ด้านวิชาการและทีมปฏิบัติการมืออาชีพที่จะนำท่านไปเรียนรู้ การใช้แนวคิด Agile Scrum and Sprint เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Speaker:
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณวีร์ จาบถนอม
ผู้จัดการ Equipment Technology บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

Leadership in an Age of Digital Disruption
- Redefining leadership for a digital age
- Digital disruption demands agile leaders
- How to transform managers to leaders in the 21st Century
- Changing leadership skills and behaviors to create an agile organization
ผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ตอบสนองต่อโลกในศตวรรษที่ 21 คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่โลกเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังดิจิทัล ผู้นำยิ่งต้องมีทั้งทักษะและพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน มากยิ่งขึ้น การก้าวผ่านจากการเป็นผู้จัดการไปสู่การเป็นผู้นำมีความท้าทายในระดับหนึ่ง หากแต่การก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 นั้นท้าทายกว่ามาก ท่านจะได้เรียนรู้การก้าวไปสู่การเป็นผู้ที่มี ผู้นำและ แนวทางในการพัฒนา ทักษะและพฤติกรรม ที่สอดรับต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization จากหัวข้อการเสวนานี้ โดยการแลกเปลี่ยน แบ่งบันประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรมากความสามารถ
Panel Discussion:
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาลี กรุ๊ป จำกัด
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีจันทร์โอสถ

Disruptive Economy : the New Normal for Talent Management and Workforce Planning
- Talent management trends for 2018 and beyond
- Why is talent management important for business agility?
- How to manage "Gig" workers
โลกที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) การดำเนินกิจกรรมขององค์กรจึงมุ่งไปสู่ ด้วยการมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง การตัดสินใจที่รวดเร็วแต่รอบครอบ คนทำงาน ในยุคแห่ง Disruptive Economy จึงตั้งปรับตัวจากการเป็น Skill Worker ไปสู่ การเป็นTalent ที่พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง (Change) และมีการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) ในขณะที่องค์กรต้องรับมือกับการจ้างงานในรูปแบบของ Gig Economy ที่คนเก่งจะไม่ยึดโยงอยู่กับองค์กร อย่างนั้นแล้ว คุณควรมาร่วมหาคำตอบร่วมกันว่าในวันนี้และในอนาคตจะจัดการกับ "Gig" Workers อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ต่อองค์กรที่ดีเยี่ยม
Speaker:
ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

Shaping the Agile Workforce
Shaping that workforce is a company’s greatest differentiator: leveraging predictive intelligence to build a more adaptive workforce, securing talent from emerging sources, and reskilling current workers for their digital future.
Speaker:
คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี
กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

Why are Agile Work Culture so Important to Millennial?
- Defining the agile work culture
- The advantages of an agile company culture
- Establish a culture of fail fast, fail forward
- Is your business equipped for an 'Agile' working culture?
Agile Work Culture คือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการ ทำให้เกิด Agile Organization วัฒนธรรมการทำงานในแบบ “Fail Fast, Fail Forward” ที่ส่งเสริมให้คนทำงานกล้าที่จะ เริ่มเร็ว เรียนรู้เร็ว และแก้ไขโดยเร็ว กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ในสภาวการณ์ที่การแข่งขันเข้มข้นและความต้องการสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อส่งมอบให้ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่อาจปฏิเสธรูปแบบการทำงานแบบใหม่นี้ได้ ในหัวข้อนี้ วิทยาการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะนำเสนอถึงความสำคัญและแนวทางในการทำให้เกิด Agile Work Culture ซึ่งสามารถดำเนินการโดยคน HR รวมทั้งหัวหน้างาน หรือผู้บริหารองค์กรได้
Speaker:
คุณสิรินทรา มงคลนาวิน
Deputy Executive Vice President - Corporate Planning and Sustainability Development Department บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Ways to Become an Agile Leader in Today's Fast-Paced World
- The journey to agile - From Thailand agile leader
ร่วมเสวนาผู้นำองค์กรที่มี Agile Leadership เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง กลุ่มผู้นำจากองค์กรชั้นนำจะกล่าวถึงประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็น Agile Leader ที่สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อองค์การแล้วคุณจะรู้ว่าผู้นำที่พร้อมต่อความท้าทาย มุ่งแสวงหานวัตกรรม พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งทำให้เกิดมุมมองและฐานความรู้ที่มากขึ้น และยังพร้อมสะท้อนประสบการณ์และรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น นั้นเป็นอย่างไร รวมทั้งแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าไปสู่มือลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ต้องทำอย่างไร
ตัวแทนองค์กรที่มีการทำ Agile และมีผู้นำที่เข้าลักษณะ Agile Leader 3 ท่าน เช่น องค์กรที่มี startup ภายในองค์กร ที่ทำงานคล่องตัว ทำงานเป็นทีม ตามค่านิยม fail fast culture
Speaker:
คุณอรรณพ ศิริติกุล
Senior Manager, AWS (Thailand)
คุณวัฒนพงศ์ วีรกุล
Business Director, G-ABLE CO., LTD.

Workforce of the future – The competing forces shaping 2030
- The forces shaping the future
- How do digital and artificial intelligence change work
- The four worlds of work in 2030
PwC ทำการศึกษา Workforce of the future – The competing forces shaping 2030 ผลการศึกษาน่าสนใจมากเมื่อพบว่าโลกแห่งการทำงานในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป มากกว่าการนำ AI มาใช้ในการทำงานที่และมากกว่าการใช้เพื่อทุ่นแรงมนุษย์ แต่ก้าวข้ามไปสู่การเป็นสมองและอาจเข้าไปสู่พื้นที่ของความรู้สึกนึกคิดอย่างที่มนุษย์ทำได้ นอกจากยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อกรเปลี่ยนแปลงอย่างที่ยากจะคาดเดา ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อแนวคิด People Management และ Talent management ในอนาคต ขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการจัดการคนทำงานในอนาคต
Speaker:
ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์
PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.

A1 (13:30-15:00)
B1 (13:30-15:00)
C1 (13:30-15:00)
D1 (13:30-15:00)

How to Make the Whole Organization Agile
- Ways to create an agile organization
- Talent management as the beating heart of an agile organization
- Case Study
การนำแนวคิด Agile มาใช้นั้นมีมานานพอสมควรแต่จะพบว่าเป็นการนำมาใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร แต่การนำแนวคิด Agile มาใช้กับทั้งองค์กรนั้นยังเป็นแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีความน่าสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมาก หัวข้อ How to Make the Whole Organization Agile เป็นการนำเสนอการนำแนวคิด Agile มาใช้ทั้งองค์กรเพื่อให้เกิด Agile Organization โดยนำเสนอผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานวิจัย และกรณีศึกษาทั่วโลกที่น่าสนใจ

Speaker:
ดร.จาชชัว แพส
Digital Transformation Director
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Agile Scrum and Sprint for Innovation
- Agile manifesto: Agile is eating HROD
- Copernican revolution in HROD: HROD goes Agile-lite
- How to apply agile, scrum, sprint to inno team

“Agile and Scrum” แนวคิดการทำงานขององค์กรที่ต้องการความคล่องตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล แต่ในวันนี้หากองค์กรใดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการทำงานตามลำดับขั้นแบบดั้งเดิม (Waterfall Process) ก็คงมีแนวโน้มที่จะตกขบวนการแข่งขัน “Agile” หรือ “Scrum” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่ม Tech Company โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Startup แต่ในปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ต่างมุ่งใช้รูปแบบการทำงานเช่นนี้จากเดิมที่ “Agile” หรือ “Scrum” เป็นแนวคิดในการทำงานที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งปัจจุบันกำลังทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะโลกทุกวันนี้เรียกร้อง “พลังสร้างสรรค์” “นวัตกรรม” “ความคล่องตัวและรวดเร็ว” เราขอเชิญท่านมาพบกับทีมวิทยากรทั้งผู้ทรงความรู้ด้านวิชาการและทีมปฏิบัติการมืออาชีพที่จะนำท่านไปเรียนรู้ การใช้แนวคิด Agile Scrum and Sprint เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Speaker:
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงานวิจัย HROD in the New S-Curve Industry

Leadership in an Age of Digital Disruption
- Redefining leadership for a digital age
- Digital disruption demands agile leaders
- How to transform managers to leaders in the 21st Century
- Changing leadership skills and behaviors to create an agile organization
ผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ตอบสนองต่อโลกในศตวรรษที่ 21 คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่โลกเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังดิจิทัล ผู้นำยิ่งต้องมีทั้งทักษะและพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน มากยิ่งขึ้น การก้าวผ่านจากการเป็นผู้จัดการไปสู่การเป็นผู้นำมีความท้าทายในระดับหนึ่ง หากแต่การก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 นั้นท้าทายกว่ามาก ท่านจะได้เรียนรู้การก้าวไปสู่การเป็นผู้ที่มี ผู้นำและ แนวทางในการพัฒนา ทักษะและพฤติกรรม ที่สอดรับต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Agile Organization จากหัวข้อการเสวนานี้ โดยการแลกเปลี่ยน แบ่งบันประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรมากความสามารถ
Panel Discussion:
คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ Country Head Public Affairs , Grab
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.มาลี กรุ๊ป จำกัด
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีจันทร์โอสถ
คุณทิวา ยอร์ค CEO Kaidee.com

Disruptive Economy : the New Normal for Talent Management and Workforce Planning
- Talent management yrends for 2018 and beyond
- Why is talent management important for business agility?
- How to manage "Gig" workers
โลกที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) การดำเนินกิจกรรมขององค์กรจึงมุ่งไปสู่ ด้วยการมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง การตัดสินใจที่รวดเร็วแต่รอบครอบ คนทำงาน ในยุคแห่ง Disruptive Economy จึงตั้งปรับตัวจากการเป็น Skill Worker ไปสู่ การเป็นTalent ที่พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง (Change) และมีการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) ในขณะที่องค์กรต้องรับมือกับการจ้างงานในรูปแบบของ Gig Economy ที่คนเก่งจะไม่ยึดโยงอยู่กับองค์กร อย่างนั้นแล้ว คุณควรมาร่วมหาคำตอบร่วมกันว่าในวันนี้และในอนาคตจะจัดการกับ "Gig" Workers อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ต่อองค์กรที่ดีเยี่ยม
Speaker:
ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

09.00-10.30   The Changing Landscape of Human Capital Management

 • How does the HR function change under digital transformation?
 • Shifting HR from a reactive process to a proactive business service
 • What new business challenges must HR help companies address?
 • What new knowledge and skills do HR leaders need?

ขอบเขตงาน และ บทบาทหน้าที่ นักทรัพยากรมนุษย์ (HR) ขยายวงกว้างและมีความสำคัญต่อองค์กร ก้าวข้ามไปสู่พรมแดนของการขับเคลื่อนองค์กรเป็นที่แน่นอนแล้วหากแต่วิชาชีพ HR ยังคงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อองค์กรอย่างมหาศาล ภายใต้บริบทของ Digital Disruption คน HR ไม่อาจหยุดอยู่กับที่และเป็นผู้ตั้งรับต่อสถานการณ์ได้ การทำงานเชิงรุกของคน HR เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้องค์กรสามารถยืนหยัดและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคง  วันนี้คน HR จึงต้องเป็นทั้ง Business partner และ มีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร (Strategic partner) รวมทั้งตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นทุกขณะให้ได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญมาติดอาวุธทางความคิด และเปิดรับแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ไปกับการร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Changing Landscape of Human Capital Management
 

คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Strategic People Solutions Department  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม Chief  Human Resources Officer  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณมนตรี  มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 


11.00-12.30  The Changing Workforce Commands a New Approach to Employee Experience

 • Employee engagement Vs. Employee experience
 • Why companies need to rethink employee experience design in digital age?
 • Ways to improve your company's employee experience

โจทย์หลักของนักทรัพยากรมนุษย์คือการทำให้ “คนทำงาน” ทำงานออกมาได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ยิ่งในโลกการทำงานและการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบันมีปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ รูปแบบการทำงานในวันนี้ต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง  การใช้กลวิธีแบบเดิมนั้นไม่อาจทำให้คนทำงาน “ทุ่มกาย” และ “มีใจ” ให้กับงานได้เหมือนที่ผ่านมา ความท้าทายยิ่งมากขึ้นไปอีก ภายใต้รูปแบบองค์กร Agile Organization และการทำงานร่วมกับ คนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Gen Y Worker  มากกว่านั้นคือความท้าทายใหม่ที่เข้ามาท้าทายนักทรัพยากรมนุษย์ คือการเข้ามาทำงานของ New Generation  อย่างคน Gen Z เกิดเป็นความหลากหลายในองค์กร วันนี้นักทรัพยากรมนุษย์จึงต้องแสวงหาแนวทางในการรับมือให้ดี ตีโจทย์ให้แตก !!! โดยการเข้าใจในแนวคิด Employee Experience Design คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าภายในองค์กร

ดร.ดวงใจ สินธุสังข์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร บริษัท แมคไทย จำกัด

 

Power to The People: A Digital World Demands People-Centric HR
- Building trust with the people-centric approach
- Why HR operations is critical for people-centric organizations
- How to create a people-centric and productive workplace
แนวคิด People-centric ได้มีการนำมาใช้ในงานด้าน HR อย่างแพร่หลายเพื่อเน้นให้ความสำคัญและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานซึ่งเปรียบเป็นลูกค้า ภายในขององค์การ โดยมีการพิจารณารูปแบบของการตอบสนองความต้องการของพนักงานในองค์กร อาทิ สวัสดิการแบบ Flexible Benefit คือ การออกแบบสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน พร้อมเน้นสร้างความคุ้มค่าให้แก่งบประมาณขององค์กรมากที่สุดNew Environment-บรรยากาศที่ดีในการทำงาน, Flexible Time-เวลาเข้าหรือออกงานที่ยืดหยุ่นได้, Provide Food-จัดหาอาหารหรือขนม พร้อมโภชนาการที่ดี And Activity-กิจกรรมสร้างสรรค์หรือการฝึกอบรม และวิธีการอื่นๆอีกมากมาย ความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวคิด People-centric ทีวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่พฤติกรรมการทำงานของคนเปลี่ยนไป จึงควรที่จะมีการติดตามแนวโน้มและแสวงหากลวิธีที่จะทำให้เกิดการนำแนวคิด People-centric ไปปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
Panel Discussion:
คุณกนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด

Digital Learning Time : Goodbye to Knowledge Workers – Welcome Learning Worker
- Digital learning trends for 2018 and beyond
- Why your organization needs a digital learning strategy
- Ways to enable a digital learning culture in your workplace
- Embedding digital learning in your organization's culture
Digital Learning ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวและไม่จำกัดอยู่เพียงวงความสนใจของกลุ่ม Millennial เพราะ Digital Learning ก็คือการนำ Content ที่เหมาะกับสถานการณ์ความต้องการเรียนรู้ในปัจจุบันมานำเสนอผ่านแพลตฟอร์มให้เข้าถึงLearning Workers มากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทั้งส่วนของ content ที่ตรงความต้องการ นั่นคือตอบโจทย์ความสงสัย ตอบโจทย์ความอยากรู้ และตอบโจทย์สิ่งที่น่าเรียนรู้ เนื้อหาต้องเร็ว สั้น กระชับ จึงจะเป็น Knowledge sharing ที่มีประสิทธิภาพ และส่วนของแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเข้าถึงได้ง่ายชวนให้เกิดการเรียนรู้ องค์กรมีหน้าที่สองอย่างคือ แสวงหา Content และ ต้องดูว่า Gen ไหนเหมาะกับแพลตฟอร์มใด ทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของ ความเข้าใจ Digital Learning หากแต่ความลึกซึ้งและแนวโน้มเกี่ยวกับ Digital Learning ในวันนี้ก้าวไปไกลกว่านี้มากนัก หากคุณต้องการรู้ว่าวันนี้ Digital Learningไปไกลแค่ไหน เชิญมาร่วมพูดคุยกับ วิทยากรมากความสามารถที่พร้อมแลกเปลี่ยนกับเรา
Speaker:
คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Utilizing big data and analytic to enhance employee experience and build agile organization
Every HR functions regardless of its size, industry and sector is possessing huge amount of big data, but a very narrow group of HR know how to use those data to make powerful decision that make the difference for its employee and the organization.
- Big data, Business Intelligence, Analytics - what and why?
- Latest state, trends & tools in data analytics
- Pathway to become mature data-driven HR
- Developing practical skills that required to turn data into action
- Learning how other companies leverage big data to enhance employee experience and build agile organization.
- Consideration of "Ethical Concern" for HR in managing and utilizing personal data.
คน HR ในองค์กรทุกขนาด และทุกภาคส่วน มักได้ยินคำว่า Big data และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานและสร้างองค์กรที่คล่องตัว แต่ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาล เพื่อนำมาสู่ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับพนักงานและองค์กรยังจำกัดวงแคบอยู่ในคน HR บางส่วนเท่านั้น การเสวนาในหัวข้อนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดให้ท่านทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลอย่างครบมิติ รวมถึงนำเสนอแนวโน้มล่าสุดและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติที่จำเป็น อีกทั้งท่านจะได้ เรียนรู้ว่า องค์กร ต่างๆใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานและสร้างองค์กรที่คล่องตัวได้อย่างไรและร่วมพูดคุยในประเด็น " Ethical Concern " สำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Speaker:
คุณทัสพร จันทรี
Managing Director, TAS Consulting Partner และ Blog: HRheadquarter.com

People Innovation and Startup Sharing and Showcase
- HRM innovation sharing and showcase
- HRM startup sharing and showcase
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์กรที่ได้รับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) และ องค์กรที่มีนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่น่าสนใจ ท่านจะได้เรียนรู้จากผู้ที่ทำจริงว่า นวัตกรรมในงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Department) มีอะไรบ้าง และฝ่าย HR มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างไรรวมถึงร่วมฟังไอเดียของ HR startup ที่จะมาทำให้คุณรู้ว่าสามารถก้าวข้าม Pain point ในงาน HR ได้อย่างไร
Speaker:
คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

HR Marketing: Building Your Employer Brand Together
- Understanding and boosting your employer brand
- HR is the new marketing
- HR marketing strategies for employee engagement
- Digital marketing strategies for HR department
วันนี้คน HR ต้องมีความสามารถและทักษะของ Marketing เพราะ HR สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้าง Branding ขององค์กรให้แข็งแกร่งได้ ผ่านการ ดำเนินการเพื่อดึงดูดและรักษาคนทำงาน การสัมมนาในหัวข้อ HR Marketing: Building Your Employer Brand Together จะนำ คน HR เข้าไปสู่พรมแดนของการเป็นนักการตลาดด้วยการพูดคุยและเปลี่ยนและนำเสนอของวิทยากรมากความสามารถในประเด็น การทำความเข้าใจและการส่งเสริมแบรนด์นายจ้างขององค์กรกลยุทธ์การตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานและเข้าใจถึง Digital Marketing Strategies สำหรับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คุณตระหนักถึงบทบาท HR Marketing ซึ่งสำคัญมากในปัจจุบัน
Speaker:
คุณอภิชาติ ขันธวิธิ
ผู้ก่อตั้ง HR the Next Gen Facebook Fan Page และ Managing Director บจก. คิว เจ็น คอนซัลแทนท์

Microlearning in The Workplace
- How to create microlearning videos for employee training & development
- How to use microlearning to max YOUR organizations potential
- Tips to make microlearning successful
หากคุณเคยประหลาดใจกับคลิป 5 นาที ใน YouTube ที่ไขข้อข้องใจให้คุณได้อย่างหมดขอสงสัยเวลาติดขัดปัญหาอะไร คุณอาจแปลกใจไปมากกว่านั้นเมื่อพบว่าคลิปสั้นเพียง 3 นาที จะสามารถนำทางให้คุณทำงานได้ง่าย เร็ว และดีขึ้นทั้งหมดนี้คือพลังของ Microlearning สิ่งเล็กๆทีเปลี่ยนโลกแห่งการเรียนรู้ ในยุคที่คนชอบอะไรชัดๆสั้นๆ และต้องโดนใจ นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ สมองมนุษย์ถูกใช้งานเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ของศักยภาพทั้งหมด แม้จะมีข้อมูลมหาศาลแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะถูกจดจำและนำไปใช้ได้ การ “ย่อย” ก่อนป้อนเข้าสู่สมองจึงสำคัญ ปัจจุบัน เทคโนโลยี และช่องทางการเรียนรู้มีเยอะขึ้นมาก การนำเอารูปแบบ Micro Learning ในองค์กรคืออีกหนึ่งช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร หากคุณเข้าใจว่านี่คือ E-learning ฉบับย่อยๆก็คงเป็นการรู้จักที่ยังไม่ครบทุกมิติ หากต้องการทำความรู้จักกับ Microlearning มากกว่านี้เชิญมาร่วมพูดคุยและรับเอาเทคนิคดีๆจากวิทยากรมากความสามารถได้เลย
Speaker:
คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล
Executive Director - Product Commercialization Southeast Asia's Leading Executive, Leadership and Innovation Capability Develpoment Center (SEAC)

People Analytics in the Age of Big Data
- People analytics: understanding people through data
- How can HR benefit from people analytics?
การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในองค์กร(People Analytics) เพื่อนำมาสู่การทำความเข้าใจถึงวิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของพนักงาน ช่วยเพิ่มความสุขและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของทั้งองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและรูปแบบการสื่อสารของคนในองค์กร สามารถนำมาพัฒนาการสื่อสารกับพนักงานและให้คำแนะนำแบบเฉพาะตัว ให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นได้เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่คน HR ต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรปรับตัวไปสู่รูปแบบของ Agile Organization และในโลกที่ข้อมูลมหาศาลอยู่รอบตัวจึงเป็นความท้าทายที่มากยิ่งขึ้นที่คน HR ต้องรับมือให้ได้
Speaker:
คุณอรรถสิทธิ์ ฉายอรุณ
ผู้อำนวยการด้าน HR Strategy & Corporate shared Services บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

People Innovation and Startup Sharing and Showcase
- HRD innovation sharing and showcase
- HRD Startup sharing and showcase
- The four worlds of work in 2030
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์กรที่ได้รับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award) และ องค์กรที่มีนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่น่าสนใจ ท่านจะได้เรียนรู้จากผู้ที่ทำจริงว่า นวัตกรรมในงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Department) มีอะไรบ้าง และฝ่าย HR มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างไร รวมถึงร่วมฟังไอเดียของ HR startup ที่จะมาทำให้คุณรู้ว่าสามารถก้าวข้าม pant point ในงาน HRได้อย่างไร
Panel Discussion:
พญ.ชุติมา ดุลย์มณี Co-Founders Ocare
คุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ Co-Founders SkillLane
คุณศิวพร ด่านสกุลเจริญกิจ Vice President of Service (Talent Management) Getlinks
ดร.ศรัญญา เสนสุภา CFO & Co-Founders DurianCorp

Venue
Centara Grand at Central Plaza Ladprao
Ticket Pricing
Early Bird วันนี้ - 4 กรกฎาคม 2561
 • สมาชิก PMAT 7,918 บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป 8,988 บาท
Register Now

Special Discount

 • สมัครตั้งแต่ 3-4 ท่าน รับส่วนลดทันทีท่านละ 300 บาท
 • สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 500 บาท
Regular 5 - 13 กรกฎาคม 2561
 • สมาชิก PMAT 8,988 บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป 10,058 บาท
Register Now

The Official event mobile app

this application you’ll be able to : • General event information • Full program detail • Download presentations • Event materials

Sponsors