ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 ครั้งที่ 3/2567 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ View More

TPQI

Publish modules to the "offcanvs" position.