Process

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง (ดาวน์โหลด)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล (ดาวน์โหลด)

 

1. ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง - ตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง ตามข้อกำหนด
- รับรองคุณสมบัติของตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ้างอิงลงนามรับรอง
2. ส่งใบสมัครทางอีเมล - สมัครและแนบหลักฐาน ผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร - คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตามชั้นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ผู้สมัครระบุ
- กรณีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามชั้นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และผู้สมัครจะต้องแจ้งยินยอมเปลี่ยนแปลงชั้นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับรอง หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการร้องขอก่อนการสอบข้อเขียน
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและแจ้งกำหนดการผ่านทางเว็บไซต์
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ภายใน 7 วัน หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
5. การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน - คณะกรรมการพิจารณารับรองผู้สมัครจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
6. การสอบข้อเขียน - สอบข้อเขียน สำหรับคุณวุฒิชั้น 3, 4 และ 5
7. การสอบสัมภาษณ์ - สอบสัมภาษณ์ สำหรับคุณวุฒิชั้น 4, 5 และ 6 โดยผู้เข้ารับการทดสอบในคุณวุฒิชั้น 4, 5 จะต้องสอบผ่านข้อเขียนชุดละ 50% ขึ้นไป รวมข้อเขียนทั้ง 3 ชุดและแฟ้มสะสมผลงานจะต้องมากกว่า 70% จึงจะเข้ารับการสัมภาษณ์
8. ประกาศผลสอบ - ผู้ที่มีผลคะแนนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ถือเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
9. การรับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ - คณะตัดสินผลการรับรองนำเสนอรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้รับรองและออกประกาศรับรองให้ผู้ผ่านการพิจารณาเป็น ผู้ได้รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารงานบุคคล
10. รับใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารงานบุคคล - ใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารงานบุคคลมีอายุ 3 ปี นับจากประกาศรับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและคุณธรรมของนักบริหารงานบุคคล

 

วิธีที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะย่อยต่างๆ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลสาขาการบริหารงานบุคคลเลือกใช้วิธีการประเมินทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่

1) การสอบข้อเขียน

2) การใช้วิธีการสัมภาษณ์

3) การใช้แฟ้มสะสมงานหรือ Portfolios

การทดสอบสมรรถนะเพื่อรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การพิจารณาประวัติผลงาน (Portfolio) และ การสอบสัมภาษณ์ โดยแต่ละชั้นคุณวุฒิวิชาชีพมีรายละเอียดเฉพาะแตกต่างกันดังนี้

การสอบข้อเขียนกำหนดให้มีข้อสอบ 3 ชุดคือ

ชุด A: HR Concept & Strategy กำหนดให้ทุกชั้นคุณวุฒิต้องสอบ จำนวน 50 ข้อ

ชุด B: HR Expertise แบ่งเป็น 8 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)

2) การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration Management)

3) การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

4) การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Learning & Development)

5) การวางแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)

6) การบริหารผลงาน (Performance Management)

7) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)

8) การพัฒนาองค์การ(Organization Development)

ชุด C : Professional Practices ชั้น 5 ทดสอบจำนวน 60 ข้อ ส่วน ชั้น 4 และ ชั้น 3 ทดสอบจำนวน 50 ข้อ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสอบข้อเขียน ครบทั้ง 3 หมด โดย กำหนดเวลาในการทำข้อสอบข้อเขียนรวม 3 ชั่งโมง โดยแบ่งเป็น

หมวด HR Concept & Strategy ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง

หมวด HR Expertise ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง

หมวด HR Professional Practice ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง

คุณวุฒิชั้น 3 และ คุณวุฒิชั้น 4 เลือกสอบสมรรถนะตามสาขาที่สมัครสอบ โดยมีข้อสอบสมรรถนะตามสาขา จำนวน 50 ข้อ ส่วนคุณวุฒิชั้น 5 ต้องสอบทุกหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ คุณวุฒิ และ คุณวุฒิชั้น 6 ไม่มีการสอบข้อเขียน


สรุปเครื่องมือทดสอบสมรรถนะ

ชั้นคุณวุฒิ 1. ประวัติผลงาน Portfolio 2. สอบข้อเขียน 3. สอบสัมภาษณ์
ชุด A : HR Concept & Strategy ชุด B : HR Expertise ชุด C : Professional Practices
6   ไม่มีการสอบข้อเขียน  
น้ำหนักการพิจารณา 100 % ตัดสินผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”
5   50 ข้อ สมรรถนะละ 10 ข้อ รวม 80 ข้อ 60 ข้อ  
น้ำหนักการพิจารณา 40 % 60 % ตัดสินผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”
4   50 ข้อ สมรรถนะละ 10 ข้อ สอบตามสมรรถนะที่เลือก 60 ข้อ  
น้ำหนักการพิจารณา 30 % 70 % ตัดสินผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”
3   50 ข้อ สมรรถนะละ 10 ข้อ สอบตามสมรรถนะที่เลือก 60 ข้อ -
น้ำหนักการพิจารณา 20 % 80 % ตัดสินผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.