นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ

หน่วยรับรอง สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติงานด้านการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรอาชีพ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรที่ได้รับการรับรองเป็นผู้มีความสามารถ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของ หน่วยรับรอง สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ไว้ดังนี้

 

“หน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย มุ่งมั่นเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม”

 

จากนโยบายคุณภาพที่กำหนดข้างต้น เพื่อให้การรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ ดังนี้

  1. บริหารและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และปรับปรุงระบบการให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง
  2. ดำเนินการทดสอบและให้การรับรองแก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นกลาง และเป็นธรรม
  3. รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารอย่างเคร่งครัด
  4. จัดสรรและสรรหาทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เพียงพอ

 

                      ประกาศไว้ ณ วันที่  26  ตุลาคม พ.ศ.2563

                                     

                                  นายพิบูลย์ ธาระพุทธิ

        ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.