HR Certifications

สรุปรวม

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล จำแนกออกเป็น 4 ชั้น โดยเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (Thailand Professional Qualification Framework: TPQF) ดังนี้

 


Thailand HRCI มีขอบข่ายการรับรอง ประกอบด้วย

ชั้น 3
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP)จำแนกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย

1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2) สาขาบริหารค่าตอบแทน

3) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4) สาขาพนักงานสัมพันธ์

ชั้น 4
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จำแนกตามสาขาที่ขอรับรอง เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับต้น (HR Professional-PHR) จำแนกเป็น 8 สาขา ประกอบด้วย

1) สาขาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2) สาขาบริหารค่าตอบแทน

3) สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4) สาขาพนักงานสัมพันธ์

5) สาขาวางแผนอัตรากำลัง

6) สาขาบริหารผลงาน

7) สาขาบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

8) สาขาพัฒนาองค์การ

ชั้น 5
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโส หรือผู้บริหารระดับกลาง (Senior HR Professional-SPHR)

ชั้น 6
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารระดับสูง (HR Expert-EHR)

โดยผู้ขอรับการรับรองในชั้น 3 HR Practitioner (HRP) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเลือกสอบในสมรรถนะ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration Management) การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Learning & Development) อย่างน้อย 1 สมรรถนะ

ส่วนในชั้น 4 HR Professional (PHR) ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับต้นสามารถเลือกสอบได้ในสมรรถนะ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection) การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration Management) การพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Learning & Development) การวางแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)การบริหารผลงาน (Performance Management) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management)การพัฒนาองค์การ (Organization Development) อย่างน้อย 1 สมรรถนะ

สำหรับ ชั้น 5 Senior HR Professional (SPHR) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส หรือผู้บริหารระดับกลาง และ ชั้น 6 ผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารระดับสูง HR Expert (EHR) ต้องสอบทุกสมรรถนะ


เกณฑ์การพิจารณาผลการผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 3 น้ำหนักของเครื่องมือการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 3 ถูกกำหนดโดยแบ่งน้ำหนักออกเป็น

1) แฟ้มสะสมผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

2) การสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 80 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

 

การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ และเงื่อนไข

1) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนการสอบข้อเขียนแต่ละชุด มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

2) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนรวมของทุกเครื่องมือ รวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนรวม

 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 4 น้ำหนักของเครื่องมือการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 4 ถูกกำหนดขั้นตอนการพิจารณาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยแบ่งน้ำหนักออกเป็น

การพิจารณาขั้นที่ 1

1) แฟ้มสะสมผลงาน คิดเป็นร้อยละ 30 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

2) การสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 70 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

การพิจารณาขั้นที่ 2

1) การสัมภาษณ์

การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

1) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนการสอบข้อเขียนแต่ละชุด มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

2) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน มากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนรวม จึงจะมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบ (Examiner) ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน โดยเอกฉันท์ กำหนดเวลาในการสัมภาษณ์ 45-60 นาที

3) ผลการประเมินฯของคณะกรรมการสอบ (Examiner) ถือเป็นที่ยุติ และคณะกรรมการสอบ (Examiner) จะแจ้งการพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ขอเข้ารับการประเมินฯ โดยเร็วต่อไป

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 5 น้ำหนักของเครื่องมือการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 5 ถูกกำหนดขั้นตอนการพิจารณาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยแบ่งน้ำหนักออกเป็น

การพิจารณาขั้นที่ 1

1) แฟ้มสะสมผลงาน คิดเป็นร้อยละ 40 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

2) การสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 60 จากคะแนนรวม 100 คะแนน

การพิจารณาขั้นที่ 2

1) การสัมภาษณ์

การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

1) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนการสอบข้อเขียนแต่ละชุด มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

2) ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะต้องมีผลคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน มากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนรวม จึงจะมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบ (Examiner) ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน โดยเอกฉันท์ กำหนดเวลาในการสัมภาษณ์ 2 ชั่วโมง

3) ผลการประเมินฯของคณะกรรมการสอบ (Examiner) ถือเป็นที่ยุติ และคณะกรรมการสอบ (Examiner) จะแจ้งการพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ขอเข้ารับการประเมินฯ โดยเร็วต่อไป

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 6 ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 6 จะได้รับการพิจารณาจาก

1) แฟ้มสะสมผลงาน

2) การสัมภาษณ์

การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 6 จะต้องผ่านเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

การประเมินผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลระดับ 6 จะถูกประเมินโดยการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน โดยต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบ (Examiner) กำหนดเวลาในการสัมภาษณ์ 3 ชั่วโมง การประเมินโดยคณะกรรมการสอบ (Examiner) และผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ (Examiner) ถือเป็นที่ยุติ โดยต้องได้รับการพิจารณาให้ผ่านการสัมภาษณ์อย่างเป็นเอกฉันท์


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.