Exam Dates & Fees

ครั้งที่/ปี กำหนดการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ศูนย์สอบ
ครั้งที่ 2/2564 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคใต้
  สอบข้อเขียน 19 ธันวาคม 2564    
  สอบสัมภาษณ์ 22 - 23 มกราคม 2565    
1/2564 (ชั้น 3-4-5-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มีนาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 2 เมษายน 2564    
  สอบสัมภาษณ์ 6-7 พฤษภาคม 2564    
4/2563 (ชั้น 3-4-5) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 20 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 13 พฤศจิกายน 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 17-18 ธันวาคม 2563    
3/2563 (ชั้น 3-4-5) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 5 มิถุนายน 2563  **สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบมาแล้วเท่านั้น**  
  สอบสัมภาษณ์ 23-24 มิถุนายน 2563    
2/2563 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 14 มีนาคม 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2563    
1/2563 (ชั้น 3-4-5-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 28 กุมภาพันธ์ 2563    
  สอบสัมภาษณ์ 19-20 มีนาคม 2563    
8/2562 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 13 ธันวาคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2562    
7/2562 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 22 สิงหาคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2562    
6/2562 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ
  สอบข้อเขียน 24 สิงหาคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 25 สิงหาคม 2562    
5/2562 (ชั้น 3-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 19 กรกฎาคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 16-17 สิงหาคม 2562    
4/2562 (ชั้น 3-5) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 7 มิถุนายน 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 4 - 5 กรกฎาคม 2562    
3/2562 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคตะวันออก
  สอบข้อเขียน 17 พฤษภาคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 14 - 15 มิถุนายน 2562    
2/2562 (ชั้น 3-6) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 มกราคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคกลาง
  สอบข้อเขียน 22 กุมภาพันธ์ 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 14 - 15 มีนาคม 2562    
1/2562 (ชั้น 3-4) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาคใต้
  สอบข้อเขียน 19 มกราคม 2562    
  สอบสัมภาษณ์ 1 - 2 มีนาคม 2562    

 

ค่าธรรมเนียมการประเมิน   
กรณีสอบครั้งแรก (ในการสอบครั้งแรกผู้เข้าสอบได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล)

ทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท และค่าธรรมเนียมการประเมิน ในอัตราดังนี้
• ชั้นคุณวุฒิที่ 3 = 330 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 4 = 450 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 5 = 600 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 6 = 1,230 บาท

กรณีที่เคยเข้ารับการทดสอบมาแล้ว (ในการสอบครั้งที่่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ผู้เข้าสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบเต็มจำนวน)
ทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท และค่าธรรมเนียมการประเมิน ในอัตราดังนี้
• ชั้นคุณวุฒิที่ 3 = 1,100 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 4 = 1,500 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 5 = 2,000 บาท
• ชั้นคุณวุฒิที่ 6 = 4,100 บาท


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.