ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3,4 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา) โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
กาหนดการในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและรับบัตรประจาตัวสอบ

 

Attachments:
Download this file (2561-1-BU-A.pdf)2561-1-BU-A.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา)]434 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.