ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 (ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2561 (ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ซึ่งเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้ดาเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลด้วยเครื่องมือตามที่กาหนดในมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บัดนี้ เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ได้พิจารณาตัดสินผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มีสถานะเป็น “ผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล” โดยสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จะต้องนาบัญชีรายชื่อนี้เสนอต่อ คณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณารับรองให้ผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีคุณสมบัติในการได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล และนาเสนอต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองและออกใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ต่อไป
เพื่อให้การออกเอกสารรับรองและออกใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้อง ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ กรอกแบบฟอร์มชื่อ-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยการพิมพ์และจัดส่งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Attachments:
Download this file (1-2561-rev-nida.pdf)1-2561-rev-nida.pdf[รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ชั้นคุณวุฒิ 3 รอบสอบ 1/2561 (ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)]297 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.