ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 6 รอบสอบ 1/2561(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2561 ชั้นคุณวุฒิ 3, 4, 5 และ 6 นั้น
บัดนี้การตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานของผู้ยื่นคาขอเข้ารับการประเมินชั้นคุณวุฒิ 6 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบ ดังนี้

 

Attachments:
Download this file (1-2561-6.pdf)1-2561-6.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 6/2561]134 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.