เลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 4 และ 5 รอบที่ 2/2561

ตามที่ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้แจ้งการประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตามการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคลชั้น 4 และ 5 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบผู้ทาหน้าที่ให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานยังอยู่ในระหว่างดาเนินการตรวจแฟ้มสะสมผลงานยังไม่แล้วเสร็จ

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ขออภัยในความล่าช้าของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เนื่องมาจากแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบแฟ้มสะสมผลงานสะท้อนภูมิหลังของผู้สมัครที่มีความหลากหลาย อาทิ ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ขนาดองค์การ น้าหนักในความรับผิดชอบงาน คณะกรรมการตรวจพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานจึงต้องเทียบเคียงให้เกิดมาตรฐานกลางในการตัดสิน เพื่อให้การให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานสะท้อนความสามารถของผู้สมัครได้มากที่สุด โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อทาการหารือและหาข้อสรุปและให้คะแนนเพื่อให้เป็นไปในฐานการพิจารณาเดียวกัน

ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จะทาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 4 และ 5 รอบที่ 2/2561 พร้อมทั้งประกาศกาหนดการในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Attachments:
Download this file (drop-2-2561.pdf)drop-2-2561.pdf[เลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์]96 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.