ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 รอบสอบ 2/2561

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2561 ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบ ดังนี้

Attachments:
Download this file (2-2561-a.pdf)2-2561-a.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2561]149 kB

Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.