ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4  ครั้งที่ 3/2561

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบ ดังนี้

Attachments:
Download this file (3-2561-i4.pdf)3-2561-i4.pdf[รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 ครั้งที่ 3/2561]96 kB

Publish modules to the "offcanvs" position.