ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ 3,4,5 และ 6 ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3, 4, 5 และ 6 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมี กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล
คุณวุฒิชั้น 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คุณวุฒิชั้น 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คุณวุฒิชั้น 5 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คุณวุฒิชั้น 6 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.