ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเปิดรับสมัครสอบ ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 และได้ดาเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลด้วยเครื่องมือตามที่กาหนดในมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น


บัดนี้ เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ได้พิจารณาตัดสินผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้


ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มีสถานะเป็น “ผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล” โดยสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จะต้องนาบัญชีรายชื่อนี้เสนอต่อ คณะตัดสินการรับรอง เพื่อพิจารณารับรองให้ผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีคุณสมบัติในการได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล และนาเสนอต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองและออกใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ต่อไป


เพื่อให้การออกเอกสารรับรองและออกใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้อง ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ กรอกแบบฟอร์มชื่อ-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยการพิมพ์และจัดส่งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.