เลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5 และ 6 รอบที่ 2/2562

ตามที่ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้แจ้งการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตามการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคลชั้น 5 และ 6 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562 นั้น


สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบผู้ทาหน้าที่ให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานยังอยู่ในระหว่างดาเนินการตรวจแฟ้มสะสมผลงานยังไม่แล้วเสร็จ


สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ขออภัยในความล่าช้าของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เนื่องมาจากแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานประกอบแฟ้มสะสมผลงานสะท้อนภูมิหลังของผู้สมัครที่มีความหลากหลาย อาทิ ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ขนาดองค์การ น้าหนักในความรับผิดชอบงาน คณะกรรมการตรวจพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานจึงต้องเทียบเคียงให้เกิดมาตรฐานกลางในการตัดสิน เพื่อให้การให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานสะท้อนความสามารถของผู้สมัครได้มากที่สุด โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อทาการหารือและหาข้อสรุปและให้คะแนนเพื่อให้เป็นไปในฐานการพิจารณาเดียวกัน


ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จะทาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 5 และ 6 รอบที่ 2/2562 พร้อมทั้งประกาศกาหนดการในการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.