ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 5 และ 6 รอบสอบ 2/2562

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2562 ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 5 และ 6 ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบ ดังนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.