ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 รอบสอบ 3/2563 ศูนย์สอบ PMAT

 

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์สอบสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชั้นคุณวุฒิ 4 และ 5 ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ชั้นคุณวุฒิ 4
-ไม่มีผู้ผ่านเข้ารับการประเมิน-
ชั้นคุณวุฒิ 5
-ไม่มีผู้ผ่านเข้ารับการประเมิน-

ข) การจัดส่งผลคะแนนการทดสอบของผู้สมัครทุกคนทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน จะมีการจัดส่งถึงผู้สมัครเป็นรายบุคคล ต่อไป


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.