ประกาศเลื่อนการจัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2563

ตามที่ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand HRCI) ได้มีการประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ในการนี้ ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการขอความร่วมมือให้องค์กรรับรองเลื่อนการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สถาบันฯ จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบภายหลัง หากท่านมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-3740855 ต่อ 51-52

 

 


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.