ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 1/2566 ศูนย์สอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 ศูนย์สอบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยเปิดรับสมัครสอบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2566 นั้น
สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมีกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.