ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัด ประเมินสมรรถนะ บุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอนประสบการณ์ ( RESK) ครั้งที่ 3 /2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณวุฒิ วิชาชีพระดับ 3 และ 4 นั้น

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ตลอดจน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ ทราบ ดังนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.