ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้จัด ประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3, 4 และ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นั้น

บัดนี้การทดสอบและการพิจารณาคะแนนสอบได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอแจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และ 5 ตลอดจนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบดังนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.