ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3, 4 และ 5 ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดรับสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3, 4 และ 5 และได้ดำเนินการจัดการ ทดสอบสมรรถนะบุคคลด้วยเครื่องมือตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงาน บุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ได้พิจารณาตัดสินผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วย เครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3, 4 และ 5 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.