ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอน ประสบการณ์ (RESK) ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดรับสมัครสอบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 และได้ดำเนินการจัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลด้วยเครื่องมือตามที่กำหนดใน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ได้พิจารณาตัดสินผลการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วย เครื่องมือทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 และ 4 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.