ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลแบบการเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอนประสบการณ์(RESK) ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครสอบ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3 และ 4 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นั้น

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.